Gorgeous Aurora.

gorgeous aurora
photo courtsey @NASA